KÜLTÜREL EMPATİ

Corbiz
9 min readJul 8, 2022

--

You can find English translation is below!

Bazı kavramların neden-sonuç ilişkisi ya da birbiri ile bağlantısı ilk akla geldiğinde çağrışım uyandırmaz. Özellikle, toplumsal boyut ve psikolojik boyut ilişkileri genelde bu durumun örneklerini doğurur. Bireysel düşünme durumu ya da bireysel menfaat çoğu zaman toplumsal çıkarı gölgeleme eleştirisine maruz kalırken yeni dönemin liberal düşünce anlayışı bireysel çıkarların toplumsal çıkarlara hizmet ettiğini savunur. Bireysellik ve toplumsallık çoğu zaman karşıt gibi gözükse de kendi içinde dengeli bir mekanizmadır. Birey, aile, toplum ve uluslararası sistem bir yapbozun parçalarıdır ve karşıt olarak nitelendirmek derinlik kazanmış ilişkileri gözden kaçırmaya sebep olabilir. Bireysel birtakım özelliklerin topluma hizmet ettiğini savunarak, bu ilişkiyi detaylandırdığımızda; karşımıza çıkan kişisel özelliklerin toplumsal yansımaları göz kamaştıracaktır.

Empatik yaklaşım, bireylerin özel hayatında çözüm odaklı olmakla doğrusal orantı kurduğu özelliklerden biridir. Bu nedenle ikili ilişkilerde bu yaklaşıma sahip olmak doğru iletişim becerilerinin temelini oluşturur. İkili ilişkilerde çatışmaları çözümlemek için empatiye sıklıkla başvurulur ve önemi dile getirilir. Kültürlerarası iletişim söz konusu olduğunda empatik yaklaşımın önemi ise bireysel hayattaki kadar kolay dile getirilmez. Bunun nedeni, kültürlerarası iletişim becerilerinde empatik yaklaşımın zorlu ve engebeli bir yolu olmasındandır.

Empati, kişinin kendi özgün fikirlerinden olabildiğince soyutlanarak karşısındaki insanın fikirlerine odaklanması ile başlar. Bu odaklanma hali gerçekleştikten sonraki adım, diğer kişinin fikirlerinin çıkış noktasını keşfetmektir. Bu noktada kişinin fark edeceği iki ayrı gerçeklik olabilir. Bunlardan ilki, fikirlerin çıkış noktasının tamamen farklı olmasıdır, diğeri ise çıkış noktaları aynı olmasına karşın düşüncelerin, zihinsel yolculukta farklı anlamlar kazanmasıdır. Her türlü hareket, duygu durumu, jest ve mimikler özetle iletişim ögeleri insanlar tarafından farklı algılanabilir. Bu nedenle farklı bakış açılarının doğması kaçınılmazdır. Bu farklılıklarda gezinmek ve dünyaya baktığın gözü değiştirmeye çabalamak, bireylerin zihninde farklı manzaralara açılan pencerelerin oluşmasını sağlayacaktır. Çeşitlilik, bu noktadan sonra cezbedici olabilir ve anlam kazanabilir. İngilizcede empatiyi ifade etmek için, olaylara karşıdaki kişinin ayakkabılarını giyerek bakmanın gerektiğinin savunan bir deyiş bulunmaktadır (Özbek, 2004, s. 4–5). Bu bağlamda kültürel empati ise çok daha kapsamlı olduğundan, karşımızdaki kişinin dünyasında yürümek olarak betimlenebilir.

İkinci adım, kültürel duyarlılıktır. Kendi kültürümüzün dışındaki kültürleri, bu kültürlerle ortak yaşam alanını paylaştığımızı ve kendi kültürümüzün diğer kültürlerden üstün değil yalnızca içlerinden herhangi biri olduğunu anlamaktır. Kültürel empati kurmanın öneminin arka planda kalması da şaşırtıcı bir durum değildir. Çünkü zahmetli bir iştir. Kültürel ve sosyal faktörlerden arınmak sonra da farklı sosyal faktörlerin dünyasını kendi kültürünü merkezden uzaklaştırarak anlamaya çalışmak basit değildir. Örneğin, bazı kültürlerde göz teması kurmak ayıp olarak algılanırken bazı kültürlerde etkili iletişim kurma ve dikkatli dinleyici olmaya işaret eder. Bu kadar gündelik bir örnekte bile empatik algıyla düşünmek zorlayıcıdır. Bir insanın davranışlarını anlayabilmek için o insanın perspektifinden olaylara bakmak gerekir. Bir kültürü anlayabilmek için ise o kültürün referanslarını kullanmak gerekir. Bu yapıldığında anlamsız ve tuhaf gözüken davranışlar normal görünür ve anlaşılır hale gelir. (Empathy, 2001)

Kültür; özgünlük taşıyan toplumsal etkinliklerin dilin, sanatın, entelektüel çalışma şekillerinin biçimlendirdiği bir düzenin doğrudan ya da dolaylı ürünüdür (Williams, 1981, s. 11–12). Kültürel empati ise kişinin kendi kültürüne ait alışkanlıklarından uzaklaşarak, normal olarak tanımladığı yaşam biçiminin kültürel izler taşıdığını fark etmesi ile başlayan bir yolculuktur. Çünkü kültür yaşam biçimimizi çepeçevre kuşatır. Bu nedenle bakış açımızı da şekillendirir

Günümüzde, dünya artık küresel bir köy haline gelmiştir. Bu durum farklı kültürlerin daha fazla etkileşim içinde olduğu anlamına gelir. Küreselleşme, göç, uluslararası ticaret vb. süreçlerin artmasıyla beraber kültürel duyarlılık ve kültürel iletişime özen göstermek de aynı oranda artmaktadır. Kültürel unsurların kapsamı çok geniş olduğundan ve hayatının her alanına dahil olduğundan farklı kültürlere ve bu kültürlerin ortak sosyal hayatta yaşamasına empati kurarak yaklaşmak da zorlaşır.

Fakat bu bakış açısını edindikten sonra toplumsal hayatta iletişim becerileri daha güçlü, öz farkındalığı yüksek ve hoşgörülü bir bireye dönüşüm gerçekleşecektir. Temel inançlar kültürel unsurlardan en önemlisidir. Toplumsal düşünce algılara dayanır. Kültürün iç dünyasıdır. Yine bu inançlar toplumsal birlikteliği, kutlamaları, törenleri, bayramları kişiler arası iletişimi etkiler. Etkili kültürlerarası iletişim; anlayış farklılıkları ve benzerlikleri algılama, tepki verme ve kabul etme kabiliyetine bağlıdır (Güner vd., 2020, s.259–277)

Görüldüğü üzere bireysel hayattaki davranış ve tutumlarımız toplumsal hayatı etkilemekle kalmaz toplumsal değişim ve dönüşüm sürecine katkı sağlayabilir. Kişinin empati duygusuyla iletişim kurması farklı kültürlere olan saygı ve hoşgörüsünü de besleyecektir. İç dünyamıza olan yolculuk toplumsal hayatta sosyal uyumu sağlamak için adeta fener işlevi görerek, toplumsal hayatı aydınlatacaktır. Empatik yaklaşım konusunda yetkin bir birey duyguları paylaşmayı öğrenir. Kültürel olarak yetkin bir birey de tüm insanları eşsiz olarak görür ve her türlü deneyim, dil ve inançları paylaşmayı öğrenir. Bu yetkinliği toplumsal hayatın bütün sistemlerine entegre etmek mümkündür. Toplumsal hayattaki işletme, sosyalleşme, sivil alan veya kamusal alandaki mekanizmalarda çeşitliliği ve çok kültürlülüğü yönetebilmek için edinilmesi gereken becerilerden biridir. Dünyayı çeşitli ve çok kültürlü bir insan birliği içerisinde görebilmek; bu bakış açısının iş hayatında liderlik, sosyal faaliyetlerde uyumluluk, eğitimde farkındalık ile sağlanması için neler yapılabileceğini merak ediyorsanız; “CULTURALLY DIVERSE HUMANLY UNITED” Projesi kapsamındaki “Beceriler Kitaplığı (Skill Library)” Araştırma Raporu (https://www.culturallydiverse.eu/) ek okuma olarak önerilir.

İlayda Buse Uyar*

KAYNAKÇA

 • CULTURALLY DIVERSE HUMANLY UNITED (CDHU) PROJECT, Skill Library, 2022. https://www.culturallydiverse.eu/
 • Dökmen,Üstün, İletişim Çatışmaları Ve Empati, Sistem Yayıncılık,14. Baskı Mayıs 1997
 • Devito, Joseph A. , The Interpersonel Communication Book, Harpercollins College Publishers, Seventh Edition, 1995
 • Empathy, Gale Encyclopedia of Psychology, 2nd ed. Gale Group, 2001
 • Güner, Akif. Güner, Zeynep. Levent, A. Faruk. (2020). “KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK VE EMPATİK EĞİLİMLER: BİR DERLEME ÇALIŞMASI” Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), Sayı: 11, s. 259–277
 • Özbek, (2004). “TOPLUMSAL YAŞAMDA EMPATİ”, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı:1

CULTURAL EMPATHY

The cause-effect relationship or the connection of some concepts does not evoke any association when first comes to mind. In particular, the social dimension and the psychological dimension relations often give rise to examples of this situation. While the state of individual thinking or individual interest is often criticized for overshadowing the social interest, the liberal thinking of the new period argues that individual interests serve social interests. Although individuality and sociability often seem to be opposites, it is a balanced mechanism in themselves. The individual, family, society, and international system are all pieces of a puzzle, and characterizing them as opposites can overlook deepened relationships. When we detail this relationship, arguing that some individual characteristics serve the society; The social reflections of the personal characteristics we encounter will be dazzling.

The empathic approach is one of the features that individuals establish linear proportion with being solution-oriented in their private life. Therefore, having this approach in bilateral relations forms the basis of correct communication skills. To resolve conflicts in bilateral relations, empathy is often used and its importance is expressed. When it comes to intercultural communication, the importance of an empathic approach is not expressed as easily as in individual life. This is because an empathic approach to intercultural communication skills is a challenging and bumpy road.

Empathy starts with focusing on the ideas of the other person by abstracting from one’s original ideas as much as possible. Once this focus is achieved, the next step is to discover the origins of the other person’s ideas. At this point, there may be two separate realities that one will notice. The first of these is that the starting point of the ideas is completely different, the other is that the ideas gain different meanings in the mental journey, although the starting points are the same. All kinds of movements, moods, gestures, and mimics, in short, communication elements can be perceived differently by people. Therefore, the emergence of different perspectives is inevitable. Navigating these differences and striving to change the way you look at the world will create windows to different landscapes in the minds of individuals. Diversity can be attractive and meaningful after this point. There is a saying in English that argues that to express empathy, one should look at the events by wearing the shoes of the other person (Özbek, 2004, p. 4–5). In this context, since cultural empathy is much more comprehensive, it can be described as walking in the world of the other person.

The second step is cultural sensitivity. It is understanding that we share cultures outside of our own, that we share a common living space with these cultures, and that our own culture is not superior to other cultures, but just any of them. It is not surprising that the importance of cultural empathy remains in the background. Because it is a difficult job. It is not simple to get rid of cultural and social factors and then try to understand the world of different social factors by decentralizing their own culture. For example, in some cultures making eye contact is perceived as shameful, while in others it indicates effective communication and attentive listening. Even in such a mundane example, it is challenging to think empathetically. To understand a person’s behavior, it is necessary to look at events from that person’s perspective. To understand a culture, it is necessary to use references to that culture. When this is done, behavior that seems meaningless and strange becomes normal and understandable. (Empathy, 2001)

Culture is the direct or indirect product of an order shaped by distinctive social activities, language, art, and intellectual work (Williams, 1981, pp. 11–12). Cultural empathy, on the other hand, is a journey that starts with the people getting away from the habits of their own culture and realizing that the lifestyle he defines as normal carries cultural traces. Because culture surrounds our way of life. Therefore, it also shapes our perspective.

Today, the world has become a global village. This means that different cultures interact more. Globalization, migration, international trade, etc. With the increase in processes, cultural sensitivity and paying attention to cultural communication increase at the same rate. Since the scope of cultural elements is very wide and included in every aspect of his life, it becomes difficult to empathize with different cultures and the way these cultures live in common social life.

However, after acquiring this point of view, a transformation into a more tolerant and self-aware individual with stronger communication skills will occur in social life. Fundamental beliefs are the most important of the cultural elements. Social thinking is based on perceptions. It is the inner world of culture. Again, these beliefs affect social unity, celebrations, ceremonies, and interpersonal communication. Effective intercultural communication; understanding depends on the ability to perceive, react and accept differences and similarities (Güner et al., 2020, p.259–277)

As can be seen, our behaviors and attitudes not only affect social life but also contribute to the process of social change and transformation. Communicating with a sense of empathy will also expect respect and tolerance for different cultures. The journey to our inner world will illuminate social life by acting as a beacon to ensure social harmony in social life. An individual who is competent in the empathic approach learns to share emotions. A culturally competent individual also sees all people as unique and learns to share all kinds of experiences, languages ​​, and beliefs. It is possible to integrate this competence into all systems of social life. It is one of the skills that must be acquired to manage diversity and multiculturalism in the mechanisms of business, socialization, civic space, or public space in social life. To see the world in a diverse and multicultural human unity; If you are wondering what can be done to provide this perspective with leadership in business life, compatibility in social activities, and awareness in education; The “Skill Library” Research Report (https://www.culturallydiverse.eu/) as part of the “CULTURALLY DIVERSE HUMANLY UNITED” Project is recommended as additional reading.

İlayda Buse Uyar*

REFERENCES

 • CULTURALLY DIVERSE HUMANLY UNITED (CDHU) PROJECT, Skill Library, 2022. https://www.culturallydiverse.eu/
 • Dökmen, Üstün, Communication Conflicts and Empathy, Sistem Publishing, 14. Print May 1997
 • Devito, Joseph A., The Interpersonal Communication Book, Harpercollins College Publishers, Seventh Edition, 1995
 • Empathy, Gale Encyclopedia of Psychology, 2nd ed. Gale Group, 2001
 • Güner, Akif. Güner, Zeynep. Levent, A. Faruk. (2020). “INTERCULTURAL SENSITIVITY AND EMPATHIC TENDENCIES: A REVIEW” Eurasian Journal of Social and Economic Research (ASEAD), Issue: 11, p. 259–277
 • Özbek, (2004).“EMPATHY IN SOCIAL LIFE”, International Refereed E-Journal of Social Sciences, Issue:1

--

--

Corbiz

2016 yılında kurulan CORBİZ Kurumsal İş Çözümleri, İstanbul merkezli olarak ulusal ve uluslararası çapta hizmet vermektedir.