International Browse Your Education Semineri: Gençleri Bilinçli Medya Okuryazarı Olmaya Teşvik Etmek

Corbiz
5 min readSep 4, 2023

--

İtalya, Letonya ve Türkiye’den katılımcılarla 11–16 Temmuz’da İstanbul Kalben Derneğinde gerçekleşen International Browse Your Education seminerinde neler oldu? Sizin için özetledik! Önce gelin, hep birlikte bu seminerin amacına bir göz atalım!

The english one is below!

Yerel ve uluslararası faaliyetlerle gençlere dijital eğitimi tanıtmak;

Gençlerde kişisel ve profesyonel kariyerleri için yararlı olan dijital beceriler, sosyal beceriler ve yetkinlikler geliştirmek;

Günümüz toplumunda dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınmanın nasıl bağlantılı olduğunu ve bu bağlantının nasıl verimli olabileceğini göstermek;

Gençlere, özellikle yalan haberlerin yayılması ve bunun sonucunda nefret söyleminin yayılması gibi sosyal medyadan geçen bilgileri okumaları, anlamaları ve işlemeleri için araçlar sağlamak

Projenin amacına yönelik özellikle imkanları kısıtlı gençler
arasında dijital eğitimi teşvik etmeyi ve gençlerin toplumumuzun dijital olarak daha bilinçli vatandaşları olmalarına yardımcı olmak için yetkinlik ve beceriyi sağlamak adına atölye çalışmaları yaptık ve bu atölye çalışmalarının sonucunda da araç setinin içeriğini hazırladık.

Seminer sonu katılımcılara sertifikalarını teslim ettikten sonra :)

Seminerdeki Bazı Etkinlikler

  1. Yalan Haber

“Yalan haber” konusuyla ilgili katılımcılara farklı roller verilecek v ebu durum tamamen yaşatılmaya çalışılacak. Katılımcılara gazetede çalışan haberci ve ona benzer roller verilecek. Rollerin bazıları haberde gerçekliği ve adaleti savunurken, diğerleri ise görüntülenme ve maddi kaygısı olan çalışanlar. Böylece gençler “yalan haber” konusunun farklı yanlarını anlamış olacaklar. Bir diğer Bu etkinliğin amacı, sahte haber makalelerini belirleyip analiz ederek gençlerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine ve medya okuryazarlıklarını geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

2. Viral Olmak

“Viral Olmak” ise bir diğer etkinlik. Bu etkinlikte online güvenliği ve farkındalığı teşvik etmek için ilginç ve yaratıcı sosyal medya içerikleri oluşturduk. Sosyal medya platformlarında güvende ve bilinçli kalmaya yönelik ipuçları yakalamaya çalıştık. Amaç, başkalarını online ortamda daha bilinçli ve dikkatli olmaya teşvik eden görsel olarak çekici ve paylaşılabilir kaynaklar oluşturmaktı. Aynı zamanda viral olma ve sosyal medya kültürü arasındaki ilişkiyi açığa çıkarmak öncelikli amacımız. Bu etkinlikte algoritmaların ve trendlerin içeriğin yaygınlaşmasına nasıl katkıda bulunduğunu ve online toplulukların neyin viral hale geleceğini şekillendirmedeki rolünü ortaya çıkarmak birincil öncelik olmalı.

3. Nefret Söylemi

“Nefret Söylemi Tabusu” etkinliğinde ise tabu kuralının tam tersi uygulanacaktır. Nefret söyleminde hedef alınan grup aranan tabu kelime olacak. Kelime tanımlama kısmında yasaklı kelimelerin yerine 4–5 farklı nefret söylemi örneği çıkacak. Burada verilen nefret söylemi örneklerinin hangi grubu hedef aldığını gençler tahmin edecek. Her kategorinin ardından o gruba yapılan nefret söyleminden bahsetmek mümkün.

Sonuç

Gençleri medya okuryazarlığı, dijital araçların kullanımı, nefret söylemi ve yalan haber konusunda eğitebilecek bir araç seri ürettik. Bu konuların özellkle son zamanlarda daha fazla önem kazandığını düşünüyoruz. Bu eğitim gençler arasındaki:

Demokratik Katılımı Güçlendirir: Medya okuryazarlığı, gençlerin bilinçli ve eleştirel bir şekilde medyayı tüketmelerine yardımcı olur. Bu da demokratik süreçlere daha iyi katılımlarını sağlar.

Yalan Haberlerin Zararlarını Azaltır: Yalan haberler, toplumsal ve siyasi istikrarı tehdit edebilir. Gençlerin yalan haberleri tanıma ve onlardan kaçınma becerileri geliştirmesi, bu zararları en aza indirebilir.

Bilgi Çözümlemeyi Teşvik Eder: Medya okuryazarlığı, gençlerin bilgiyi eleştirel bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olur. Bu, günlük yaşamlarında daha iyi kararlar almalarını sağlar.

Duygusal Zeka ve Empatiyi Artırır: Yalan haberler sık sık duygusal tepkilere neden olur. Medya okuryazarlığı, gençlerin bu tür haberlere daha sağduyulu ve empatik bir şekilde yaklaşmalarına yardımcı olabilir.

Buna benzer projelerden, eğitimlerden haberdar olmak istiyorsanız bizi sosyal medyada takip etmeyi unutmayın!

Instagram

Twitter

LinkedIn

International Browse Your Education Seminar: On Encouraging Youth to Become Conscious Media Literacy

What happened at the International Browse Your Education seminar held at Istanbul Kalben Association on July 11–16 with participants from Italy, Latvia and Turkey? We summarized for you! First, let’s take a look at the purpose of this seminar together!

To introduce digital education to young people through local and international activities;

Developing young people’s digital skills, social skills and competencies useful for their personal and professional careers;

To show how digital transformation and sustainable development are linked in today’s society and how this link can be fruitful;

Providing young people with tools to read, understand and process information that passes through social media, particularly the spread of fake news and the consequent spread of hate speech

For the purpose of the project, especially young people with limited opportunities

We held workshops to promote digital education and provide the competence and skills to help young people become more digitally conscious citizens of our society, and as a result of these workshops, we prepared the content of the toolkit.

Some Activities at the Seminar
1. Fake news
Different roles will be given to the participants on the subject of “fake news” and this situation will be tried to be fully lived. Participants will be given roles like journalists working in the newspaper and similar to him. Some of the roles are advocating for truth and justice in the news, while others are employees with a view and financial concern. Thus, young people will understand the different aspects of “fake news”. Another The aim of this activity is to help young people develop their critical thinking skills and develop their media literacy by identifying and analyzing fake news articles.

2. Going Viral

“Being Viral” is another activity. At this event, we created interesting and creative social media content to promote online safety and awareness. We tried to catch tips on staying safe and aware on social media platforms. The goal was to create visually appealing and shareable resources that encourage others to be more aware and mindful online. At the same time, our primary goal is to reveal the relationship between being viral and social media culture. Uncovering how algorithms and trends contribute to content dissemination and the role online communities play in shaping what goes viral should be a top priority at this event.

3. Hate Speech

In the “Hate Speech Taboo” event, the opposite of the taboo rule will be applied. The group targeted in hate speech will be the taboo word sought. In the word definition section, 4–5 different examples of hate speech will appear instead of banned words. Young people will guess which group the hate speech examples given here are targeting. After each category, it is possible to talk about the hate speech made to that group.

Conclusion
We have produced a series of tools that can educate young people on media literacy, use of digital tools, hate speech and fake news. We think that these issues have gained more importance especially recently. This training is among young people:

Strengthens Democratic Participation: Media literacy helps young people consume media consciously and critically. This, in turn, enables them to better participate in democratic processes.

Reduces Harms of Fake News: Fake news can threaten social and political stability. Developing the skills of recognizing and avoiding fake news by young people can minimize these harms.

Promotes Information Analysis: Media literacy helps young people evaluate information critically. This allows them to make better decisions in their daily lives.

Increases Emotional Intelligence and Empathy: Fake news often provokes emotional reactions. Media literacy can help young people approach this type of news in a more discreet and empathetic way.

If you want to be informed about similar projects and activities, don’t forget to follow us on social media!

Instagram

Twitter

LinkedIn

--

--

Corbiz

2016 yılında kurulan CORBİZ Kurumsal İş Çözümleri, İstanbul merkezli olarak ulusal ve uluslararası çapta hizmet vermektedir.