HAYATIMIZDAKİ ÖĞRENME YÖNTEMLERİNİN NE KADAR FARKINDAYIZ?

CORBİZ olarak bizim de yer aldığımız projenin toplamda 11 uluslararası ortağı var. Projede bulunan 11 ülke sırasıyla; Bosna Hersek (Başvuru Sahibi), Slovenya, Bulgaristan, Kosova, Yunanistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Türkiye, İtalya. Projenin başlangıç toplantısı Kuzey Makedonya’da yapıldı. Projenin birincil amacı; 21. yüzyıla uyum sağlayan yenilikçi metodolojilerle, yaygın eğitimin ve bu kapsamda kazanılan yetkinliklerin onaylanmasını ve tanınmasını teşvik etmeye çalışmak.

Youth Ambassadors of Non Formal Learning projesiyle ilgili odak grup toplantıları düzenlendi. Bu toplantılarda aynı zamanda yaygın öğrenme türlerinin tanıtımı yapıldı. Katılımcılar kendi yaygın öğrenim hikayelerini paylaştılar. İçlerinde İngilizce öğretmeninden, dernek başkanına kadar farklı meslek gruplarından çeşit çeşit katılımcı yer aldı. Bazı katılımcıların yaygın öğrenme ile hayatı bambaşka yerlere gitmiş bile denilebilir!

Youth Ambassadors of NFL, Kısa Dönemli Uzmanlık Eğitimi, Ağustos 2021, İtalya

--

--

2016 yılında kurulan CORBİZ Kurumsal İş Çözümleri, İstanbul merkezli olarak ulusal ve uluslararası çapta hizmet vermektedir.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Corbiz

Corbiz

4 Followers

2016 yılında kurulan CORBİZ Kurumsal İş Çözümleri, İstanbul merkezli olarak ulusal ve uluslararası çapta hizmet vermektedir.