GENÇLİK ÇALIŞMALARININ TOPLUMSAL GELİŞİMDE ÖNCÜ ROLÜ

Corbiz
9 min readJul 1, 2021

--

You can find English translation is below!

İnsan yaşamının en güzel, en güçlü ve heyecanlı süreci olan gençlik dönemi aynı zamanda kriz ya da bunalımlar da içerebilir. Bu yüzden gençlerin çoğunlukta olduğu toplumlar hem yaratıcılık bakımından büyük avantajlara sahipken aynı zamanda bu potansiyelin iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Dünyanın %30’unu oluşturan genç insanların %85’i gelişmiş ülkelerde yaşamaktadır, Türkiye’de ise nüfusun % 50’si 25 yaş ve altında. Bu durum Türkiye için büyük bir potansiyeli barındırırken, bu potansiyelin iyi yönetilememesi ve onlara iyi bir gelecek hazırlanamaması durumunda gençleri bekleyen sorunlar arasında yoksulluk, yetersiz eğitim, işsizlik başlıca sıralarda yer alır. Söz konusu sorunlar ortaya çıkmadan önce baş edebilmenin en önemli şartlarından biri, gençlerin hayata aktif katılımını sağlayarak onları farklı ve ihtiyaç duydukları beceriler ve yetkinliklerle desteklemektir. Hem iş hayatına, hem topluma hem de demokrasiye aktif bir katılım gerçekleştiren gençler, hayattaki birçok alanda ihtiyaç duydukları becerileri elde edecek ve bir çok hedeflerini bu sayede gerçekleştirerek gelişimlerini sağlayabilecektir.

Gençlerin söz konusu potansiyellerini değerlendirmek ve onların yeni yetkinlikler kazanarak aktif birer vatandaş haline getirmeyi hedefleyen bir olgu olarak ön plana çıkan Gençlik Çalışmaları kavramına daha yakından bakalım: Bu alanda ön plana çıkan ilk yasal dokümanlardan olan İrlanda Gençlik Çalışmaları yasasına (2001) göre gençlik çalışmaları; Gençlerin kişisel ve toplumsal gelişmelerine gönüllü katılımları ile yardımcı olmak ve onların resmi, akademik veya mesleki eğitimlerini tamamlayıcı nitelikte olup, öncelikli olarak gönüllü gençlik çalışma organizasyonları tarafından sağlanan, planlanmış eğitim programları olarak tanımlanmıştır.

Türkiye’de ise gençlik çalışmalarının gelişimi ise AB adaylık süreciyle birlikte hız kazandı. Kalkınma Bakanlığı’nın 2018 yılında yayınladığı Gençlik Çalışma Grubu Raporu’na[1] göre, gençlik çalışmaları alanına kurumsal açıdan yatırım yapan en önemli iki kurum Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyidir. Ülkemizde bu anlamda gençlere yönelik sunulan bazı hizmetler ve fırsatlar olsa da söz konusu çalışmaların yeterli düzeyde olmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca gençlik çalışmalarını ve örgütlerini sürdürmek için destek veren sistemlerin de ne yazık ki sayısı oldukça yetersiz. Gençlere hizmet veren kamu kurumları arasında bir koordinasyon ve iletişimin olmaması da bu sorunun sebepleri arasında yer almaktadır.

Gençlik üzerine çalışan ve bu amaçla yetkilendirilmiş kişiler, gençlerin ne yaptıkları hakkında, ne istedikleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olsa, belki de onları bir araya getirip sürdürülebilir bir etki ortaya konabilecektir ancak Türkiye’deki genel uygulama genellikle bakanlık, üniversite, belediye gibi karar alıcı kuruluşların kendileri tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde hayata geçirildiği için, gençlerin kendileri için ne istediklerinden çok karar alıcıların gençler için ne istediklerine göre politikalar oluşturulmakta ve uygulamalar hayata geçirilmektedir. Katılımı önceleyen bazı çalışmalar yapılmış olsa dahi genel durumu değiştirmeye yeterli olmadığı açık, bu durumun sebebi ise biraz daha tarihsel gelişimde ve Türkiye’nin sosyolojik değişim sürecinde gençlerin rollerinin nerede durduğuyla da alakalı.

Gençler, yaşadıkları dönemin sosyoekonomik ve kültürel koşullarından, üretim ve dağıtım politikalarındaki her türlü değişiklikten etkilenirler. Türkiye’nin yakın tarihinden bir örnek vermek gerekirse, 1970'lerde gençler ülkenin en dinamik siyasi aktörleri arasındaydı. Fakat bu dönemin sonunu getiren 1980 darbesinden sonra en büyük bedel ödeyen toplum kesimi olarak, hem ailelerinden gördükleri baskı, hem dönemin siyasi şartları hem de sosyolojik etmenlerden dolayı gençler siyasi partiler, sendikalar ve dernekler gibi kurumsal siyasi yapılarla aralarına mesafe koymayı seçtiler. 2000’ler ile birlikte ise İletişim teknolojisi ve interneti kullanarak birbirleriyle ve dünyayla ilişki kurmayı öğrenerek dünyada artan eşitsizlik, yoksulluk, ayrımcılık ve dışlanmadan son derece etkilendiler ve dünyayla bağlantılarını geliştirerek farklı coğrafyalardan, farklı kültürel arka plana sahip diğer gençlerle birlikte önemli sosyal değişiklikleri farklı şekillerde deneyimleme şansını elde ettiler.

Söz konusu deneyim ile birlikte gençler giderek farklılıklara tehdit olarak değil, çeşitlilik olarak bakmaya başladılar ve bu sayede önceki nesillerden çok daha kapsayıcı, anlayışlı ve empati kurabilen bireyler haline dönüşme yolunda büyük bir adım attılar. Türkiye’de gençlerin sosyalleşmelerine, farklı kimlik ve kültürlerin bir arada yaşamalarını deneyimlemelerine ve geleceğe yönelik yeni projeler geliştirmelerine olanak sağlayan ortamların çoğaltılması, gençlik çalışmalarının ve gençlere yönelik projelerin artmasıyla ve uygun ortamların oluşturulmasıyla mümkün olabilir. Bu tür ortamların yokluğu, etnik, dini, etnik gruplara karşı siyasi ve fiziksel şiddet de dahil olmak üzere birçok olumsuz sonuç doğurur. Bu nedenle, gençlik politikasının temel bir ilkesi, gençlerin farklılıklarına sahip çıkarak sosyalleşmeleri için fırsatlar sağlamak olmalıdır.

Farklılık ve çeşitlilik denildiğinde akla ilk gelen alan cinsiyet farklılığı olmaktadır. Bilindiği üzere, toplumsal hayatta kadın ve erkek görünürlüğü arasındaki fark oldukça fazladır. Gençlik politikaları aslında, genç erkeklerin ihtiyaçları ile genç kadınların ihtiyaçları arasındaki benzerlik ve farklılıkların tamamını eşitlik ve adalet içinde ele almak amacıyla geliştiği takdirde çok daha iyi yönde adımlar atılabilir. Gençlik politikalarının ve çalışmalarının temel ilkeleri, genç kadınlara ve genç erkeklere, farklı ihtiyaçlarına göre ayrı ayrı hizmet vermeye yönelik olmalıdır; ayrıca ortak çıkar durumlarında genç kadınların varlığını ve görünürlüğünü sağlamak da bu politikanın kapsamına girebilir.

CORBİZ, Gençlik alanında neler yapıyor?

CORBİZ olarak, bir şirket niteliğinde faaliyet göstermemize rağmen gençlik çalışmaları ve gençlere yönelik faaliyetler odağımızda yer almaktadır. Bu kapsamda hem uyguladığımız projelerde hem de diğer faaliyetlerimizde genç katılımına ve gençlerin güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz.

COVID-19’a Genç Çözümler Projesi Sunum Günü,2020

2020 yılının ağır pandemi koşullarında Türkiye’nin genç girişimciliği alanında önde gelen STK’larından Genç Başarı Vakfı ile ortak olarak İstanbul Kalkınma Ajansı COVİD-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı desteğiyle hayata geçirdiğimiz COVİD-19’a Genç Çözümler Projesi, gençlerin pandemiye rağmen girişimcilik becerilerinin körelmemesi amacıyla uygulanmış olup proje sayesinde hem gençlerin girişimcilik becerileri desteklenmiş, hem de gençler tarafından pandemi kaynaklı sorunlara çözüm önerileri hayata geçirilmiştir. 2020 yılı içerisinde başarıyla tamamlanan projeyle birlikte 14–19 yaş arası 240 genç çalışmalara dahil edilmiş ve yeteneklerini keşfetme şansı elde etmişlerdir. Ayrıca projeyle birlikte oluşturulan girişimcilik portalı, gençlerin sürdürülebilir bir şekilde girişimcilik çalışmalarını devam ettirebilecekleri bir platform eksikliğini de gidermiştir.[2]

Culturally Diverse Humanly United projesi kapsamında, proje ortağı olan Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte projenin yaygınlaştırma etkinliğinde, Nisan, 2021, Diyarbakır

CORBİZ tarafından gençlik alanında uygulanan uluslararası projemiz ise Erasmus+ programı kapsamında uyguladığımız ve Danimarka, Yunanistan, İtalya ve Polonya’dan ortaklarımızla birlikte hayata geçirdiğimiz “ Culturally Diverse Humanly United “ projesidir.[3] Proje sayesinde gençlerde kültürel çeşitlilik algısının anlaşılması ve kültürel çeşitliliğin yönetilmesine yönelik beceriler geliştirilecek olup, proje boyunca uluslararası boyutta yapılacak faaliyetler ile birlikte gençlerin bu alanda oluşturulan becerileri kazanmaları sağlanacaktır. 2022 yılına kadar devam edecek projemiz sonunda, gençlerin dünyayla çok daha bütünleşerek farklı kültürden gençler ile birlikte ortak çalışmalar ve işbirlikleri hayata geçirmeleri ve kültürel etkileşimde bulunmaları sağlanacaktır.

Sonuç olarak bakıldığında, gençlerin nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturduğu ve onlara yönelik yapılacak çalışmaların büyük önem taşıdığı Türkiye gibi ülkelerde, söz konusu gençlik çalışmalarının etkinliği ve toplumun geneline yayılması büyük önem taşımaktadır. Bu sayede gençlerin kişisel ve mesleki becerileri üst seviyeye çıkarılacak, bu sayede gençler, toplumsal gelişimin öncüleri ve liderliği niteliğine sahip olacaklardır.

**[1] http://platform.cor-biz.com/,[3] http://culturallydiverse.eu/,[2] http://platform.cor-biz.com/

LEADING ROLE OF YOUTH WORK IN SOCIAL DEVELOPMENT

The youth period, which is the most beautiful, powerful and exciting period of human life, can also contain crises or depressions. For this reason, while societies where young people are in the majority have great advantages in terms of creativity, this potential should be evaluated well. 85% of young people, who make up 30% of the world, live in developed countries, while 50% of the population in Turkey is 25 years old and under. While this situation has a great potential for Turkey, if this potential is not managed well and a good future is not prepared for them, poverty, insufficient education and unemployment are among the problems that await the youth. One of the most important conditions for coping with these problems before they arise is to support young people with different and needed skills and competencies by ensuring their active participation in life. Young people, who actively participate in business life, society and democracy, will acquire the skills they need in many areas of life and will be able to achieve their development by realizing many of their goals.

Let’s take a closer look at the concept of Youth Work, which stands out as a phenomenon that aims to evaluate the potential of young people and to make them active citizens by gaining new competencies: Youth work according to the Irish Youth Work law (2001), which is one of the first legal documents to come to the fore in this field; It is defined as planned training programs primarily provided by voluntary youth work organizations to assist the personal and social development of young people through their voluntary participation and complement their formal, academic or vocational training.

In Turkey, the development of youth work has accelerated with the EU candidacy process. According to the Youth Working Group Report published by the Ministry of Development in 2018, the two most important institutions investing in the field of youth work are the European Union (EU) and the Council of Europe. Although there are some services and opportunities offered to young people in this sense in our country, we can say that these studies are not sufficient. In addition, the number of systems that support youth work and organizations is unfortunately quite insufficient. The lack of coordination and communication between public institutions serving young people is also among the reasons for this problem.

If the people working on youth and empowered for this purpose had more information about what young people do and what they want, perhaps a sustainable effect could be achieved by bringing them together, but the general practice in Turkey is generally that of decision-making institutions such as ministry, university and municipality. Policies are formed and practices are implemented according to what the decision makers want for the youth, rather than what the youth want for themselves, as they are implemented within the framework of the policies determined by them. Even if some studies prioritizing participation have been made, it is clear that it is not sufficient to change the general situation, the reason for this situation is also related to where the roles of young people stand in the historical development and sociological change process of Turkey.

Young people are affected by the socioeconomic and cultural conditions of the period they live in, and by any changes in production and distribution policies. To give an example from Turkey’s recent history, in the 1970s, young people were among the most dynamic political actors in the country, but after the 1980 coup that brought the end of this period, they were the segment of the society that paid the greatest price due to the pressure they experienced from their families, the political conditions of the period and sociological factors. young people chose to distance themselves from institutional political structures such as political parties, trade unions and associations. By the 2000s, they were affected by the increasing inequality, poverty, discrimination and exclusion in the world by learning to relate to each other and the world by using communication technology and the internet, and by developing their connections with the world, they had the chance to experience important social changes in different ways together with other young people from different geographies and different cultural backgrounds. they got it.

With this experience, young people increasingly began to look at differences not as a threat but as diversity, and by this means, they took a big step towards becoming more inclusive, understanding and empathetic individuals than previous generations. Increasing the environments that allow young people to socialize, experience the coexistence of different identities and cultures, and develop new projects for the future in Turkey can only be possible by increasing youth work and projects for young people and creating appropriate environments. The absence of such environments has many negative consequences, including ethnic, religious, political and physical violence against ethnic groups. Therefore, a fundamental principle of youth policy should be to provide opportunities for young people to socialize by embracing their differences.

When it comes to difference and diversity, the first thing that comes to mind is gender difference. As it is known, the difference between the visibility of men and women in social life is quite large. In fact, much better steps can be taken if youth policies are developed to address all the similarities and differences between the needs of young men and those of young women, with equality and fairness. The basic principles of youth policies and work should be aimed at serving young women and young men separately according to their different needs; it may also fall within the scope of this policy to ensure the presence and visibility of young women in situations of common interest.

What is CORBIZ doing in the field of Youth?

As CORBIZ, although we operate as a company, youth work and activities for young people are in our focus. In this context, we attach great importance to youth participation and empowerment, both in the projects we implement and in our other activities.

Under the severe pandemic conditions of 2020, the Young Solutions for COVID-19 Project, which we have implemented in partnership with the Young Achievement Foundation, one of Turkey’s leading NGOs in the field of youth entrepreneurship, with the support of the Istanbul Development Agency’s Combating and Resilience Program against COVID-19, aims to improve the entrepreneurial skills of young people despite the pandemic. Thanks to the project, the entrepreneurship skills of young people were supported, and solutions to the problems caused by the pandemic were put into practice by the young people. With the project, which was successfully completed in 2020, 240 young people between the ages of 14–19 were included in the work and had the chance to discover their talents. In addition, the entrepreneurship portal created with the project has also eliminated the lack of a platform where young people can continue their entrepreneurial work in a sustainable way.

--

--

Corbiz

2016 yılında kurulan CORBİZ Kurumsal İş Çözümleri, İstanbul merkezli olarak ulusal ve uluslararası çapta hizmet vermektedir.